Повідомлення про проведення (скликання) 30.04.2020 р. загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА “Карпати-інвест”

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30 квітня 2020 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів‚ вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 11.30 год. до 11.55 год. за вказаним місцем їх проведення.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – заступник Голови Правління Давидович А.В.
Телефони для довідок: (032) 242-63-07, (067) 862-62-82.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша передбачена законодавством інформація за посиланням нижче:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

Керуючись вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, на підставі отриманого від ПАТ “НДУ” переліку акціонерів, ПрАТ КУА “Карпати-інвест” повідомляє інформацію щодо кількості акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (19.04.2019 р.), а саме:

1) загальна кількість акцій – 6 100 000 шт.;

2) кількість голосуючих акцій – 6 100 000 шт.

Додатково повідомляємо, що статутний капітал ПрАТ КУА “Карпати-інвест” представлений одним типом акцій – прості іменні акції.

 

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест”

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №81 від 27.04.2018 року

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест”

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №154 від 16.08.2017 року

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 57 від 24 березня 2017 року.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №235 від 14.12.2016 року

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, №211 від 10.11.2016 року

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 179 від 26 вересня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опублікований в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 74 від 22 квітня 2016 року.

Повідомлення

про чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами «Карпати-інвест»”

опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 53 від 24 березня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

опублікований в газеті “Бюлетень. Цінні папери України”, № 77 від 29 квітня 2015 року.