Оголошення про прийняття рішення про продовження строку діяльності ПВІФа «Дукат»

ОГОЛОШЕННЯ

про прийняття рішення про продовження строку діяльності ПВІФа «Дукат»

31.01.2017 р. Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ідентифікаційний код – 22334753; місцезнаходження: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, буд. 23а) (далі – Товариство) прийняло рішення (протокол засідання № 01/17) про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Дукат» (далі – ПВІФ «Дукат»/ Фонд) ще на 10 (десять) років – до 16.03.2027 р. включно.

У зв’язку з наведеним, Товариство буде здійснювати обов’язковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення Правління (1,72 грн. за один сертифікат), у тих учасників Фонду, які не згодні з таким рішенням і вчасно подали Товариству письмову заявку щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – заявка).

Місце подання заявок: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, буд. 23а (офіс Товариства).

Заявки за встановленою законодавством формою (додаток 7 (для фізичної особи) або додаток 8 (для юридичної особи) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) від 30.07.2013 р. № 1338) будуть прийматися Товариством протягом трьох місяців з дня прийняття Правлінням рішення про продовження строку діяльності Фонду (тобто з 01.02.2017 р. по 01.05.2017 р.). На підставі заявок будуть укладатися відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів (без залучення торговця цінними паперами).

Разом із заявкою учасникам Фонду необхідно подати Товариству:

  • фізичній особі – засвідчену власноручно копію паспорта та облікової картки (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) платника податків, а також оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, виданої відповідною депозитарною установою;
  • юридичній особі – засвідчену підписом керівника та скріплену відбитком печатки юридичної особи копію рішення її уповноваженого органу (згідно з установчим документом) про подання заявки на викуп в неї інвестиційних сертифікатів Фонду, а також оригінал витягу з ЄДРЮОФОП щодо цієї юридичної особи та оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, виданої їй відповідною депозитарною установою.

Строк проведення розрахунків за викупленими інвестиційними сертифікатами Фонду – один місяць з дати закінчення реалізації активів Фонду (при цьому строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його інвестиційних сертифікатів – 3 місяці з дати закінчення приймання заявок).

У разі, якщо учасник, який відповідно до заявки переказав зі свого рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів   інвестиційні сертифікати Фонду, не звернувся до Товариства в установлений строк за отриманням коштів (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або з ним неможливо здійснити безготівковий розрахунок з поважних причин (закриття банківського рахунку учасника, надання ним невірних реквізитів такого рахунку в заявці тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування належних такому учаснику коштів у банківській установі в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

Голова Правління

ПрАТ КУА «Карпати-інвест»                                                                     Баскін Г.Ю.