Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА “Карпати-інвест”

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 30 квітня 2021 року о 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів‚ вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 11.30 год. до 11.55 год. за вказаним місцем їх проведення.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів – заступник Голови Правління Давидович А.В.

Телефони для довідок: (032) 242-63-07, (067) 862-62-82.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша передбачена законодавством інформація за посиланням нижче:

Файл повідомлення: Повідомлення_2021
Файл з ЕЦП: Повідомлення_2021.pdf.p7s