Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (про зміну складу посадових осіб емітента)

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Карпати-інвест” від 25.11.2022 р. (Протокол № 29/22 від 25.11.2022 р.), у зв’язку із необхідністю відновити загальний кількісний склад наглядової ради, обрано з 28.11.2022 р. до закінчення  строку повноважень діючого складу наглядової ради (до 30.04.2024 р.) членом наглядової ради ПрАТ КУА “Карпати-інвест” Петрук Тетяну Миколаївну. Вказана особа є акціонером ПрАТ КУА “Карпати-інвест” та володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента у розмірі 46,742000 % (2 851 262 голосуючі акції). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Доцент кафедри природно-математичних дисциплін у Львівському інституті економіки і туризму.

Файл повідомлення з ЕЦП: посилання для завантаження і перегляду